วิชาเพศศึกษาที่นั้นเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนอย่างไร

 

Department of Gender Studies   โดยวิชาเพศศึกษานั้นเป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับเรื่องเพศของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงให้รู้จักในเรื่องเพศหลาย ๆ ด้านเพื่อทำให้เยาวชนได้มีความรู้ต่าง ๆ ในเรื่องเพศสัมพันธ์ซึ่งวิชานี้เด็ก ๆ ส่วนมากให้ความสนใจกับวิชาเพศศึกษาน้อยมากเพราะเยาวชนส่วนมากนั้นยังเป็นเด็กอยู่จึงไม่มีความรู้เรื่องเพศมากนักจึงให้ความสนใจน้อยมากกับเรื่องเพศซึ่งวิชานี้นั้นอาจดูเหมือนไม่มีประโยชน์แต่ที่แท้จริงแล้วมีประโยชน์อย่างมากซึ่งทำให้รู้ในหลาย ๆ ด้านเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งเรื่องเพศนั้นเป็นเรื่องที่มีหลากหลายเยอะมากซึ่งแตกต่างกันไประหว่างเพศชายและเพศหญิงซึ่งแต่ละเพศนั้นก็มีความซับซ้อนแตกต่างกันไปซึ่งฮอร์โมนของแต่ละเพศนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากซึ่งวิชาเพศศึกษานั้นเป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับเรื่องเพศโดยตรงจึงทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเพศชายและเพศหญิงมากขึ้นแต่สมัยนี้นั้นเรื่องเยาวชนส่วนใหญ่นั้นได้เข้าใจเรื่องเพศกันแบบผิด ๆ จึงทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายมากกว่าเรื่องดีมากนักซึ่งเยาวชนในวัยช่วงอายุ 13 – 15 ปีเยาวชนกลุ่มเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองและไม่ค่อยสนใจวิชาเพศศึกษากันอย่างมากจึงทำให้เข้าใจเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กันผิดเพี้ยนกันไปและทำให้เกิดเรื่องแย่ ๆ หลายเรื่องเพราะเยาวชนนั้นในเวลาที่มีการร่วมเพศกันมักจะไม่ใช้เครื่องป้องกันอย่างถูกวิธีและส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เครื่องป้องกัน จึงทำให้ปัญหาเกิดกับเพศหญิงเป็นส่วนมากเรื่องที่เกิดขึ้นมากมายนักซึ่งพอเกิดเรื่องแล้วเยาวชนกลุ่มนี้มักจะไม่ปรึกษาผู้ใหญ่เพราะส่วนมากไม่กล้าจึงทำให้ปรึกษากันเองจึงทำให้ปัญหานั้นเลวร้ายมากขึ้น เช่น การมีเพศสัมพันธ์วัยอันควร ปัญหาที่เกิดจากการร่วมเพศจึงทำให้ท้อง ปัญหาการทำแท้ง โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน เป็นต้น วิชาเพศศึกษานั้นเป็นวิชาที่สอนทุกเรื่องในเรื่องเพศเยาวชนส่วนมากนั้นควรที่จะหันมาสนใจวิชานี้ให้มาก ๆ แล้วปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเรื่องเพศนั้นจะน้อยลงอย่างมากและปัญหาเลวร้ายนั้นจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน